Формулар за поднесување на претставка доколку сметате дека сте жртва на дискриминација по било кој основ

Тип на документ:
Обрасци
:
13.12.2014

Guidelines for building a quality support system for Roma youth- РРОМА

Тип на документ:
Извештаи
:
01.12.2014

Прирачник за спречување и заштита од дискриминација во воспитно-образовен систем во Република Македонија- од НРЦ Куманово 

Тип на документ:
Прирачник
:
01.12.2014

The Black & White book- РРОМА 

Тип на документ:
Извештаи
:
01.12.2014

The European Roma Rights Centre (ERRC) and National Roma Centrum (NRC) submit this parallel report to the Human Rights Council commenting on the second periodic review of Macedonia. This report highlights some of the key human rights concerns for Roma in Macedonia, based on permanent monitoring by the ERRC and NRC of the human rights situation of Roma in the country. The issues raised in this report implicate Macedonia’s obligations under the following human rights laws: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, International Convention on the Rights of the Child.

Тип на документ:
Извештаи
:
28.02.2014

Интернаципналната Рпмска младинска мрежа ternYpe. 

Тип на документ:
Извештаи
:
01.05.2013
  • Број на прегледи: 1806
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.