Главна цел на овој проект е зголемено и трајно општествено вклучување, капацитети и партиципација во развојните процеси на Ромите во Македонија, со осебен фокус на интеграција, недискриминација и десегрегација. Вклучувањето на Ромите во сите фази од проектите е главен елемент во предложената интервенција.

Општина:
Период за имплементација: 01.01.2010 - 31.12.2014

Признавање на Ромскиот геноцид, одбележување на Ромскиот геноцид 2-ри август, комеморација

Општина:
Период за имплементација: 01.01.2010 - 01.12.2015

Подобрување на комуникацијата меѓу граѓаните и јавната администрација во Општина Куманово преку поефекисна примена на законот за слободен пристап од јавен карактер.

Општина:
Период за имплементација: 01.10.2014 - 01.03.2015
  • 1
  • Број на прегледи: 3086
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.