Брошура на МИР

Тип на документ:
Брошура
:
01.12.2014

Едукативен центар Брошура на МИР

Тип на документ:
Извештаи
:
01.12.2014

Roma-lution.—our way of empowerment! повеќе информативно

Тип на документ:
Извештаи
:
01.12.2014

Young Roma groups from Turkey 

Тип на документ:
Извештаи
:
01.12.2014

ЕДНО Магазин проект на НРЦ Куманово

Тип на документ:
Извештаи
:
01.12.2014

Воведување ромски медијатори во образовниот систем- НРЦ Куманово

Тип на документ:
Извештаи
:
01.12.2014

Промоција на социјалната инклузија на млади од маргинализирани рурални ромски заедници- НРЦ Куманово 

Тип на документ:
Извештаи
:
01.12.2014

Прирачник промоција на мултикултурализмот МИР

Тип на документ:
Прирачник
:
01.04.2014

Годишна програма за 2014 година

Тип на документ:
Годишна програма
:
01.01.2014

Годишен извештај 2013 НРЦ КУМАНОВО

Тип на документ:
Извештаи
:
31.12.2013

This report is result of the monitoring of the projects supported by PGF – Project Generation Facility -an intervention of “Making the Most of EU Funds for Roma” (MtM), an initiative of OSI Budapest, which seeks to connect achievement of Roma inclusion objectives to EU development resources. The project begun with its implementation in 2011 by Macedonian Center for International Cooperation – MCIC and Association Initiative for Social Change – InSoC, and is currently in the application stage for the next Year 4 (2015). During these years of its implementation, PGF supported in total 132 project ideas, selected and prepared 106 project application of which in total 26 applications were approved with total budget of 1,719,067.00 €. 

This subsections list and describe each of the projects supported by PGF that has been awarded until august 2014.

Тип на документ:
Извештаи
:
12.06.2013

Годишен извештај за 2012 година на НВО КХАМ Делчево

Тип на документ:
Извештаи
:
31.12.2012

Комуникациска стратегија - НВО КХАМ Делчево

Тип на документ:
Стратегии
:
01.01.2012

Анализа  на обработени податоци од анкетните прашалници за учениците Роми во средните училишта на Град Скопје.

Тип на документ:
Анализа
:
01.01.2011

Семејно насилство кај ромската популација во Република македонија и одговорот на институциите во државата.

Тип на документ:
Анализа
:
01.01.2009
  • Број на прегледи: 2048
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.