Дисеминација на информации поврзани со имплементација на декадните области, активности

Општина:
Период за имплементација: 01.02.2013 - 30.06.2015

Меѓусебно запознавање, учење едни за други, комуникација комуникациски вештини

Општина:
Период за имплементација: 01.01.2014 - 30.06.2014

Цели:

1)    Подигање на свеста на општата популација за прашања кои ги засегаат ромските семејства и пристапот на децата до квалитетни услуги за ран детски развој, преку подготвување на анализа на  состојбата, чии согледувања ќе се користат за подигање на општата свест кај локални и регионални здравствениработници, наставници, социјални работници и општински службеници;

2)    Едукација на родителите Роми за задоволување на развојните и образовните потреби на нивните деца на рана возраст  преку спроведување редовни домашни посети, кои имаат за цел демонстрирање и подобрување на родителската поддршка за учење и развој, и административна и здравствена,обезбедување државјанство и документи за новороденчиња и за сите членови на проектните семејствата;

3)    Подобрување на пристапот до квалитетен ран детски развој и образование за децата Роми преку формирање на Центри за поддршка на децата и родителите кои ќе ги водат НВО-и, а кои овозможуваат подобрување на писменоста во стимулативно окружување, нудат простор за учење и креативност, библиотеки, компјутерски катчиња за децата и родителите, и хигиенско/санитарни услови и машини за перење за највулнерабилните семејства; и преку унапредување на јазичните вештини и компетенции, само-довербата и подготвеноста за учење на 120 деца Роми, преку нивно активно вклучување во неформални предучилишни јазични, едукативни и развојни активности.

4)       Градење на капацитетите на стручни лица и активисти кои работат со Роми на прашања на раниот детски развиј, преку воспоставување Македонска мрежа за обука и професионален развој за практичари во областа на раниот детски развој, со цел раниот детски развој на децата Роми да го заземе заслуженото високо место на националната и локалната политичка и оперативна агенда.

Општина:
Период за имплементација: 01.01.2013 - 31.12.2015
  • Број на прегледи: 7916
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.