Еднонеделен летен камп кои заедно со локалните клубови промовира вредностите и знаење стекнато од присутните на кампот. Учесниците доаѓаат од цела Македонија и претставуват етничката и културната различност на земјата. Во кампот, кампери развијат вештини за тимска работа и лидерство. Како резултат на тоа, овие млади жени стануваат подготвени да ја водат Македонија во позитивна насока во иднина. Ние активно регрутираме млади жени кои имаат желба за предизвик во работа со врсници во традиционалните и нетрадиционалните академски средини.

Општина:
Период за имплементација: 01.01.2014 - 31.12.2014

Потпишување на меморандуми за соработка со ЕЛС, досега се потпишени 12 меморандуми, изработка на младински програми и стратегии

Општина:
Период за имплементација: 01.01.2010 - 01.12.2015

Преку овој проект ќе се реализираат следниве активности:

 • Спроведување на родово буџетска анализа и подготовка на извештај за програмата која е одбрана да се следи согласно со насоките за подготовка на буџетскиот циркулар;
 • Дополнување на буџетски циркулар со насоки за мерење на ефективноста на буџетските и програми кон потребите на мажите и жените;
 • Реализирање на основни и специјализирани обуки за вработените во државните и јавните институции и
 • Организирање на промотивни активности (конференции, дебати, јавни расправи и други настани).
Општина:
Период за имплементација: 01.01.2014 - 31.12.2016
 • Број на прегледи: 1598
 • Факти за Ромите

  • Во светот има над 12 милиони Роми.
  • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
  • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.