Секторот за еднакви можности во Министерството за труд и социјална политика е формиран во 2007 година. Со основањето на Секторот беше унапреден статусот и мандатот на Одделението за унапредување на половата рамноправност формирано во 1997 година. Секторот претставува прв извршен механизам на Владата за остварување на родовата рамноправност и за заштита и превенција од секаков вид насилство и дискриминација.

ПРИОРИТЕТИ

» Имплементација на Законот за еднакви можности на жените и мажите

» Спроведување на стратешките активности во Националниот план за акција за родова рамноправност 2007-2012

» Вклучување на родовата рамноправност во главните текови, политики и практики.

» Унапредување на родовата рамноправност.

» Унапредување на статусот на жените

» Остварување на политиката на еднакви можности и унапредување на човековите права.

» Превенција од трговија со луѓе и упатување и заштита на жртви на трговија со луѓе

» Заштита и превенција од секаков вид насилство и дискриминација

» Унапредување на националната машинерија за родова рамноправност

» Усогласување на националното законодавство со европската регулатива и спроведување на законите и други мерки и препораки.

  • Број на прегледи: 1616
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.