Да се подобри пристапот на Ромската популација до примарното здравство.

Општина:
Период за имплементација: 01.01.2009 - 01.12.2011
Расчистување на дивите депонии и дислокација на истите со создавање на безбеден простор за спорт и рекреација на младите од ромската населба 
Со  Изградба на детско игралште  и  изградба на настрешница во форма на шестоаголник
Едукација на населението преку работилници за да се потенцира  врската  помеѓу животната средина издравствените проблеми 
Активности ;  Едикативни работилници на теми ; 
Зачувување на животната средина 
Селектирање на отпад 
Зашти на заразни болести 
 

 

Општина:
Период за имплементација: 01.08.2008 - 31.12.2014

Мониторинг на заедницата и поттикнување и информирање за правото и должноста од имунизација кај ромската популација со посебен акцент на децата на возраст од 0 до 15 год

Општина:
Период за имплементација: 01.07.2014 - 30.06.2015
  • Број на прегледи: 4304
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.