Улогата на ромските здравствени медијатори

Улогата на ромските здравствени медијатори е да  го  олеснат пристапот на Ромите до  здравствениот систем преку подобрување на комуникацијата помеѓу Ромите и здравствените работници, обезбедување помош при обезбедувањето на потребната лична документација и документација за здравствено осигурување и социјална заштита како и здравствено промотивни активности на индивидуално ниво и на ниво на заедница.

Целта на ромските здравствени медијатори е:

- подобрување на здравствениот статус на Ромите во РМ
- олеснување на пристапот до здравствени и социјалните сервиси
- воспоставување на повисоко ниво на доверба во односот лекар-пациент
- воспоставување навики за грижата за сопственото и здравјето на другите
  • Број на прегледи: 1876
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.