Добредојдовте на нашиот веб портал. Тука може да најдете повеќе информации од различни области за афирмација на Ромите. Исто така може да пребарувате активности, проекти и услуги за разни општини во Македонија. На мапата може да ги прегледате сите институции заедно со нивните контакт детали.

29.06.2017

Завршната Конференција на Проектот “Локална интеграција на бегалци, внатрешно раселени лица и малцински групи“ финансиран од ЕУ, кој започна на 11 јануари 2016 година и завршува на 11 јули 2017 година, се организираше на 28 јуни 2017 година во хотел Мериот во Скопје.  На настанот присуствуваа 89 учесници од релевантните институции и на централно и на локално ниво, меѓународните организации и невладиниот сектор.  Поздравните обраќања ги имаа Заменик Министерот за труд и социјална политика г-дин Елми Азири, Министерот без ресор одговорен за ромските прашања г-дин Самка Ибраимовски и претставникот на Европската Делегација во земјата г-дин Мауро Ди Вероли. Настанот го водеше г-ѓа Мабера Камбери, раководител на секторот за техничка поддршка на Министерот за труд и социјална политика при Министерството за труд и социјална политика.

По воведните излагања Тим лидерот на проектот г-дин Ебен Фридман ги претстави резултатите кои беа постигнати во текот на проектната имплементација. Како што напомена Тим лидерот проектот имаше за цел да одговори на потребата за зајакнување на капацитетот на централните и локалните власти за пренесување  на широки политички заложби во конкретни практични акции. Проектот беше имплементиран од страна на ЕПТИСА во конзорциум со CARE, МЦМС и Ромскиот Образовен Фонд а во партнерство со Министерството за труд и социјална политика.

До крајот на имплементацијата, проектот имаше доставено 27 пишани извештаи со проценка на статусот на инклузија на Ромите во земјата во неколку релевантни области, спроведени 19 работилници, 12 настани во заедницата, 9 обуки, спроведена четиримесечна програма за стручна обука на 29 учесници, и студиска посета за 10 професионалци од целните институции. Проектот, исто така, придонесе за формирање на Локални Координативни Тела во 12 општини, поддржувајќи ги во изготвувањето на Локални акциони планови за Роми во областите на образование, вработување, здравство, домување и унапредување на положбтата на жената Ромка.  

29.06.2017

Министерството за труд и социјална политика како одговорен орган за следење на имплементацијата на Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020, а во насока на подобрување на положбата на Ромите во земјата, го имплементира проектот “Локална интеграција на бегалците, внатрешно раселените лица и малцинските групи” во соработка со ЕПТИСА во конзорциум со CARE, Македонскиот центар за меѓународна соработка – МЦМС и Ромскиот образовен фонд, поддржан од Европската Унија.

Проектот “Локална интеграција на бегалците, внатрешно раселените лица и малцинските групи”, меѓу другото, има за цел и да ги зајакне капацитетите на државната администрација на национално ниво и на локално ниво во општините Берово, Битола, Виница, Гостивар, Делчево, Кочани, Куманово, Прилеп, Тетово, Чаир, Штип и Шуто Оризари за поуспешна поддршка на локалните процеси на интеграција и инклузија на Ромите, Ромите бегалци и внатрешно раселени лица.

Како дел од активностите на проектот, во соработка со општините и локалните координативни тела ќе се организираат директни средби на припадниците на ромската заедница со преставниците на локалната единица и на институциите кои се од интерес за заедницата. Целта на овие средби е да се приближат институциите до локалната заедница, да се надминат комуникациските бариери, да се срушат стереотипите и да се овозможи побрз, поедноставен и дисректен контакт на ромската заедница со институциите.

Во таа насока од 14 до 30 јуни 2017 година, на 11 локации во целните општини ќе се оддржат Отворени денови каде на сите припадници на ромската заедница ќе им биде овозможено да остварат директен контакт, да прашаат за некој свој проблем или пак да побараат совет од претставниците на институциите. Ве покануваме да го посетите Отворениот ден во вашата општина. Се надеваме дека овие средби ќе бидат голем чекор напред во процесот на воспостaвување на доверба, рушење на стереотипите и остварување на загарантираните права на сите граѓани во Република Македонија.

28.04.2017

 ЗОШТО ТРЕБА ДА ГО УПИШЕТЕ НОВОРОДЕНЧЕТО ВО МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИТЕ?

 • Уписот во Матичната книга на родените е законска обврска.
 • Изводот од Матичната книга на родените е неоходен за пристап до образование, здравствена заштита, социјална заштита и други услуги кои ги обезбедува државата.
 • Изводот од Матичната книга на родените е предуслов за добивање на државјанство, лична карта и патни документи.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

За новороденче родено во болница од родители кои се во брак

 • Лична карта или пасош на родителите (копии + оригинали)
 • Извод од Матичната книга на венчаните за родителите
 • Пополнет формулар “Барање за издавање на извод од матична книга на родени (за новороденче)”
 • Уплатници како доказ за платените такси

За новороденче родено во болница од родители кои не се во брак

 • Лична карта или пасош на мајката (копија + оригинал)
 • Извод од Матичната книга народените на мајката
 • Пополнет формулар  “Барање за издавање на извод од матична книга на родени (за новороденче)”
 • Уплатници како доказ за платените такси

За новороденче родено во домашни услови

Покрај документите наведени погоре, следниве дополнителни документи треба да се обезбедат при упис на новороденче родено во домашни услови:

 • Потврда од гинеколог дека мајката се породила
 • Изјави од двајца сведоци присутни на породувањето, заведени на нотар 

28.04.2017

Кој и колку?

 • Во земјава постојат помеѓу 3 000  и 5 000 неформални собирачи на отпад
 • Приближно 75% од неформалните собирачи на отпад живеат во Скопје
 • Се проценува дека 70- 90% од доставените материјали кои се рециклираат се неформално собрани, правејќи ги неформалните собирачи на отпад важен дел од процесот на рециклирање во земјата
 • Повеќето – но не сите – неформални собирачи на отпад се Роми
 • Неформалното собирање на отпад обично ги вклучува сите членови на едно семејство, вклучувајќи деца

Чести проблеми со кои се соочуваат неформалните собирачи на отпад

 • Немање или имање на некомплетни лични документи
 • Ниско ниво на образование, што доведува до:
  • Ниски работни квалификации и потешкотииво пристапот на формалниот пазар на труд
  • Неможност за учество во активните мерки на пазарот на трудот понудени од страна на Агенцијата за вработување
 • Зависност од социјална помош што доведува до недостаток на мотивација за позитивни промени