Распределбата на социјалните станови. Оваа распределба се врши електронски од страна на Комисија која е формирана од страна на министерот за транспорт и врски и, составена  од пет  члена, од кои три  члена од Министерството за транспорт и врски  и два члена од  Министерството за труд  и социјална политика.

Детален приказ на услугите за граѓаните на Министерството за транспорт и врски  со соодветните документи можете да го видите на веб страната на министерството.

  • Број на прегледи: 1849
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.