Општина: Центар
Период за имплементација: 01.01.2011 - 31.12.2015
:

Лица кои што не се евидентирани во матичните книги на евиденција

:

Министерството за труд и социјална политика во соработка со Министерството за внатрешни работи и Управата за водење на матичните книги на евиденција

:

Идентификација на лицата кои што не се евидентирани во матичните книги на евиденција и нивно евидентирање во матичните книги

:

Во рамките на акцијата идентификувани се 441 лице како неевидентирани лица во матична книга на родените,  а 85 лица се евидентирани во матична книга на родените. Во рамките, пак, на спроведувањето на целосна постапка за упис во матична книга на родените поднесени се 4 барања за упис на лично име, 5 барања за дополнителен упис во матична книга на родените, 2 барања за  издавање на лична карта. 

Во 2012 година со поддршка на Министерството за труд и социјална политика од идентификуваните лица како незапишани во матична книга на родените е спроведена ДНК анализа за 32 предмета. Буџет  којшто се издвојува  за ДНК анализа изнесува 463.600 МКД. 

Проектот продолжува да се имплементира.

 
  • Број на прегледи: 903
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.