Општина: Центар
Период за имплементација: 01.01.2015 - 31.12.2015
:

Старите и немоќни лица кои поради материјална необезбеденост се наоѓаат во исклучително тешка социјална положба

:

Владата на РМ преку Министерството за труд и социјална политика

:

Развој на социјалната заштита преку обезбедување на еден топол оброк за најранливите групи на граѓани. Во насока, во периодот од 2007 до 2014 година МТСП го спроведува проектот  „Народни кујни„. 

:

Досега отворени се 44 Народни кујни. Вкупниот број на корисници коишто ги користат услугите на народните кујни изнесува 3957 лица. Во 2014 година Владата продолжи со проширување на  проектот со отворање на народна кујна и во општина  Ранковце.

  • Број на прегледи: 825
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.