Прирачник за остварување на права од областа на социјалната и детската заштита

Тип на документ:
Прирачник
:
11.02.2015

Правото во практиката - Анализа

Тип на документ:
Анализа
:
01.01.2014

This report was prepared by a civil society coalition comprising the following organisations: Initiative for

Social Change (Skopje), Humanitarian and Charitable Romani Association “Mesečina” (Gostivar), Roma

Democratic Development Association “Sonce” (Tetovo), and Roma Education Centre “Ambrela” (Šuto Orizari

– Skopje).

Тип на документ:
Извештаи
:
01.01.2013

Методологија за бесплатна правна помош со примери и празни обрасци

Тип на документ:
Методологија
:
01.06.2011

Во Република Македонија како резултат на транзицијата и неповолната економска состојба се поактуелен е проблемот со децата на улица. Секојдневно сме сведоци на големиот број на деца на улица кои се присутни на улиците и во најнеповолните временски услови при тоа нудејќи услуги. Министерство за труд и социјална политика (МТСП) како носител на социјалната заштита на загрозените групи граѓани и клучен актер за заштита на децата на улица/улични деца во рамките на Секторот за социјална заштита отвори Одделение за социјална заштита и згрижување на социјални исклучени лица во чија надлежност е и заштита и грижа  на оваа категорија на деца на улица и нивните родители, како посебна целна група. Во рамките на заложбите и политиките на МТСП за надминување на проблемите на социјалната исклученост, изготвена е Програма за социјално вклучување, во која посебно се разработени програми за одредени групи меѓу кои се и децата на улица. Дел од таа програма се однесува и на вон - институционалната заштита на децата на улица/уличните деца односно формирање на дневни центри (ДЦ) за деца на улица/улични деца. Постојат повеќе причини за создавање на ваков протокол, а пред се е фактот на самото постоење на една вака социјално загрозена категорија малолетни лица кои самите по себе се проблем од првостепено значење.

Тип на документ:
Протокол
:
01.02.2010
  • Број на прегледи: 2079
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.