Да се обезбеди бесплатна правна помош  и услуги за невработени Роми и корисници на социјална помош со кои што неможат да ги покријат адвокатските услуги , регистрација на фирми и потреба од правно лице и прабни совети во повеке области

Општина:
Период за имплементација: 01.01.2008 - 01.01.2015

Зголемен опфат на деца Роми во предучилишните установи со што ќе се добие квалитетен правилен раст и развој на децата, стекнување на основни предзнаења и вештини за уписот во основните училишта..

Општина:
Период за имплементација: 01.01.2014 - 31.12.2015

Пружање на помош и поддршка на социјално загрозените семејства како континуиран процес со кој Владата на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика и останатите стратешки партнери излегува во пресрет во задоволување на потребите на лицата на коишто им е најпотребна помошта.  

Општина:
Период за имплементација: 01.01.2015 - 31.12.2015
  • 1
  • Број на прегледи: 3370
  • Факти за Ромите

    • Во светот има над 12 милиони Роми.
    • Во Македонија живеат околу 53.879 Роми или 2,66% од вкупното население. 
    • Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% од македонските Роми живеат во градските средини.